Nhập môn sinh học - Bí ẩn của sự sống

Tham dự
120
Thời lượng
HỌC NGAY

Giới thiệu khoá học

Khóa học này khám phá bí mật của cuộc sống thông qua những kiến thức cơ bản của hóa sinh, di truyền học, sinh học phân tử, tái tổ hợp DNA, khoa học về gen và y học lâm sàng.

Đây là khóa học nhập môn ngành sinh học do giáo sư Eric Lander giảng dạy (MITx-7.00x). Ông là một trong những nhà lãnh đạo của Dự án giải mã bộ gen người.Nội dung của khóa học gồm những chủ đề được dạy trong các khóa nhập môn sinh học tại MIT và các nơi khác nhau trên thế giới

Nguồn của khóa học: www.edx.org

Giảng viên và trợ giảng của khóa học là các giáo sư của Viện công nghệ Massachusetts (MIT): Eric S. Lander, Graham Walker, Michelle Mischke, Brian White, Mary Ellen Wiltrout.

Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm: GiapSchool.

Nội dung khoá học

1
▶︎
WEEK'S INTRODUCTION ( WEEK 1)

Giới thiệu tiến trình học ( Tuần 1 )

01:00
2
▶︎
MEDICAL REVOLUTIONS IN BIOLOGY

Cuộc cách mạng y tế trong sinh học

07:22
3
▶︎
BIOLOGICAL APPLICATIONS IN FORENSICS, HISTORY, AND AGRICULTURE

Ứng dụng sinh học trong pháp y, lịch sử và nông nghiệp

08:23
4
▶︎
THE DIVERSITY OF LIFE

Sự đa dạng của cuộc sống

06:39
5
▶︎
AN OVERVIEW OF EVOLUTION AND A COMPARISON OF PROKARYOTIC AND EUKARYOTIC CELLS

Tổng quan về tiến hóa và sự so sánh giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

08:25
6
▶︎
THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND INTELLECTUAL FRAMEWORK OF BIOLOGY

Những nguyên tắc cơ bản và khung trí tuệ sinh học

19:13
7
▶︎
FRACTIONATING LIFE

Giới thiệu về lên men

14:39
8
▶︎
MOLECULAR COMPOSITION OF CELLS

Thành phần phân tử của các tế bào

05:16
9
▶︎
COVALENT BONDS

Liên kết hóa trị

10:10
10
▶︎
NON-COVALENT BONDS

Tìm hiểu về liên kết Hidro, liên kết ion và liên kết Vandecvan

08:50
11
▶︎
LIPIDS AND PHOSPHOLIPIDS

Tìm hiểu về Lipid và Photpholipit

15:28
12
▶︎
HIGH ENERGY MOLECULES: ATP AND CARBOHYDRATES

Phân tử giàu năng lượng: ATP và Cacbohydrate

08:20
13
▶︎
READING CHEMICAL STRUCTURES

Cách viết công thức hóa học

05:43
14
▶︎
POLARITY OF MOLECULES

Tính phân cực của các phân tử

07:34
15
▶︎
INTERMOLECULAR BONDING

Liên kết bên trong giữa các phân tử

07:38
16
▶︎
HOW TO USE THE MOLECULE EDITOR

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm lắp ráp phân tử

04:10
17
▶︎
WEEK'S INTRODUCTION ( Week 2 )

Giới thiệu tuần 2

01:22
18
▶︎
AMAZING PROTEINS: PRIMARY STRUCTURE

Những điều thú vị về protein: Cấu trúc bậc 1

10:08
19
▶︎
MEET THE AMINO ACIDS

Tìm hiểu về amino axit

17:49
20
▶︎
AMAZING PROTEINS: SECONDARY STRUCTURE

Tìm hiểu về cấu trúc bậc 2 của Protein

08:34
21
▶︎
AMAZING PROTEINS: TERTIARY AND QUATERNARY STRUCTURE

Tìm hiểu cấu trúc bậc 3 và bậc 4 của Protein

13:47
22
▶︎
DESIGN A CHANNEL PROTEIN

Thiết kế kênh protein

10:05
23
▶︎
ENZYMES AND BIOCHEMICAL REACTIONS

Các loại enzyme và các phản ứng sinh hóa

11:38
24
▶︎
WHAT DO ENZYMES DO?

Tìm hiểu về hoạt động của enzyme

05:48
25
▶︎
HOW DO ENZYMES WORK?

Enzyme hoạt động như thế nào

16:00
26
▶︎
INFLUENZA VIRUS - TRICKS OF A BURGLAR

Tìm hiểu về cúm virut

11:37
27
▶︎
LOGICAL TRICKS OF PATHWAYS

Con đường lí luận

08:03
28
▶︎
GLYCOLYSIS: A PATHWAY TO BREAK DOWN SUGAR

Tìm hiểu về đường phân

14:58
29
▶︎
REGULATION OF PATHWAYS

Kiểm soát các chuỗi phản ứng hóa sinh

08:46
30
▶︎
CELLULAR RESPIRATION AND FERMENTATION

Hô hấp tế bào và sự lên men tế bào

06:39
31
▶︎
PROTEIN PURIFICATION - GFP

Sự tinh sạch Protein GFP

06:37
32
▶︎
PROTEIN PURIFICATION - BETA-GALACTOSIDASE

Tinh sạch protein B - galactosidase

05:11
33
▶︎
X-RAY STRUCTURE

Phương pháp tinh thể học tia X

05:54
34
▶︎
02:29
35
▶︎
HOW TO EXPLORE A PROTEIN

Cách khám phá Protein

05:10
36
▶︎
WEEK'S INTRODUCTION ( Week 3 )

Giới thiệu tuần 3

01:08
37
▶︎
BACKGROUND: WHO WAS MENDEL?

Tìm hiểu về Mendel

11:39
38
▶︎
MENDEL'S EXPERIMENTS

Thí nghiệm của Mendel

18:46
39
▶︎
DEFINITION OF GENETIC TERMS

Định nghĩa một số thuật ngữ Di truyền học

07:03
40
▶︎
MULTIPLE TRAITS: MENDEL'S SECOND LAW

Lai nhiều cặp tính trạng: Tìm hiểu về định luật 2 Mendel

07:08
41
▶︎
CYTOLOGY AND THE CHROMOSOMAL THEORY OF INHERITANCE

Tế bào học và thuyết di truyền NST

16:00
42
▶︎
MEIOSIS

Giảm phân

12:51
43
▶︎
FRUIT FLIES AND LINKAGE

Ruồi giấm và hiện tượng liên kết - Hoán vị

20:07
44
▶︎
11:43
45
▶︎
10:09
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
▶︎
15:52
57
58
59
60
61
62
63
64
65
▶︎
06:32
66
▶︎
06:50
67
68
69
70
71
▶︎
12:02
72
73
▶︎
13:24
74
75
76
77
▶︎
04:57
78
▶︎
03:43
79
▶︎
07:27
80
81
▶︎
RNA

06:58
82
83
84
▶︎
09:29
85
86
87
88
89
90
91
92
93
▶︎
22:34
94
▶︎
13:49
95
96
▶︎
05:16
97
▶︎
04:22
98
99
▶︎
11:33
100
101
▶︎
09:20
102
103
▶︎
04:44
104
105
▶︎
14:50
106
107
108
109
▶︎
13:47
110
111
112
113
▶︎
05:29
114
115
▶︎
04:49
116
117
▶︎
01:03
118
▶︎
08:01
119
120
121
122
123
124
▶︎
21:15
125
126
127
128
▶︎
05:51
129
130
▶︎
00:53
131
132
133
▶︎
15:43
134
135
▶︎
04:30
136
137
▶︎
10:19
138
▶︎
16:23
139
▶︎
01:27
140
▶︎
08:44
141
▶︎
07:41
142
143
144
145
▶︎
09:14
146
▶︎
13:40
147
148
149
150
151
▶︎
17:04
152
▶︎
13:35
153
▶︎
19:08
154
155
▶︎
38:45
156
▶︎
01:07
157
▶︎
05:02
158
▶︎
02:38
159

Giáo viên

Huế Nguyễn

Đầu tiên, bạn sẽ tập trung và cấu trúc và chức năng của các đại phân tử ADN, ARN và protein. Bạn sẽ khám phá bằng cách nào sự thay đổi trong cấu trúc của một số đại phân tử này đã làm đổi chức năng của chúng, và hệ quả của sự thay đổi này đến sức khỏe con người.

Sau đó, bạn sẽ ứng dụng những kiến thức về di truyền, về dòng chảy thông tin trong các tế bào vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và bệnh lý của con người.Bạn cũng học được các kỹ thuật sinh học phân tử và tiềm năng của chúng trong việc tạo ra ảnh hưởng tới một thế giới đang thay đổi.

Cuối cùng, khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có một nền tảng về sinh học cho phép bạn hiểu được cuộc cách mạng y học đang diễn ra mạnh mẽ.

Bạn sẽ hiểu biết về kiến thức di truyền học cũng như về  kĩ thuật sinh học phân tử - Được coi là kỹ thuật tiềm năng có thể thay đổi thế giới. Từ đó, bạn sẽ có một nền tảng sinh học cơ bản, cho phép bạn hiểu được các cuộc cách mạng y tế đáng chú ý  ngày nay.

Bạn sẽ học được gì?

Cách mô tả các cấu phần tạo ra sự sống và việc tương tác giữa chúng đã định ra cấu trúc và chức năng trong sinh học như thế nào

Làm thế nào để dự đoán kiểu di truyền và kiểu hình từ dữ liệu di truyền

Làm sao để giải thích lý thuyết trung tâm ngành của sinh học phân tử và việc chuyển chuỗi DNA thành chuỗi RNA và chuỗi protein

Làm sao để sử dụng các công cụ phân tử để nghiên cứu sinh học

Cách mô tả các nguyên lý của việc nhân bản gen thời kỳ sơ khởi và hiện đại và hệ quả của các công nghệ này trong ngành khoa học về gen.

Làm sao để áp dụng các nguyên lý trong sinh học hiện đại vào việc giải quyết các vấn đề xã hội đương đại.