Triết học: Chúa, Kiến thức và Ý thức

Tham dự
266
Thời lượng
HỌC NGAY

Giới thiệu khoá học

Khóa học có hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là giới thiệu cho bạn những điều mà các nhà triết học nghĩ về. Chúng ta sẽ nghiên cứu một vấn đề triết học bất biến như: Có Chúa trời không? Kiến thức là gì, và làm thế nào chúng ta có được kiến thức? Ý thức của chúng ta ở vị trí nào trong thế giới hữu hình? Chúng ta có ý chí tự do không? Liệu chúng ta có vẫn luôn là chúng ta qua thời gian, khi mà những đặc điểm cơ thể và tâm lý của chúng ta đều thay đổi? Mục tiêu thứ hai của khóa học là giúp bạn tự suy nghĩ một cách triết học. 

Nguồn của khóa học: www.edx.org

Khóa học được giảng dạy bởi các giảng viên và trợ giảng đến từ Viện công nghệ Massachusetts (MIT):  Caspar Hare; Ryan Doody.

Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm: GiapSchool.

Nội dung khoá học

1
2
3
▶︎
00:51
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
▶︎
08:29
15
16
17
▶︎
04:16
18
19
20
21
22
▶︎
02:56
23
24
25
26
27
▶︎
08:56
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
▶︎
04:51
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
▶︎
07:46
66
67
68
69
70
▶︎
05:05
71
72
73
▶︎
07:13
74
75
76
77
▶︎
03:33
78
79
80
▶︎
04:42
81
82
83
84
85
86
87
▶︎
05:06
88
▶︎
12:57
89
90
91
▶︎
04:28
92
93

Giáo viên

GiapSchool

Khóa học sẽ tập trung vào những câu hỏi lớn. Bạn sẽ học cách hỏi và cách trả lời các câu hỏi đó.

Điều này sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng tư duy phản biện và tranh luận tổng quát hơn. Trong cả quá trình học, chúng tôi sẽ trích dẫn từ các tác giả cổ điễn vĩ đại gần nhất và những nhân vật đương đại có tầm ảnh hưởng lớn. 

Bạn sẽ được học về:

  • Làm thế nào để xây dựng và phân tích những lập luận triết học
  • Bằng chứng về sự tồn tại/không tồn tại của Chúa trời
  • Sự khác biệt giữa lập luận tri thức và thực tiễn
  • Những lý thuyết về tri thức
  • Lý thuyết về nhận thức của nhà chủ nghĩa duy vật và nhà chủ nghĩa phi duy vật
  • Ý chí tự do và thuyết quyết định
  • Đặc điểm cá nhân