MSO
0
  • Thời lượng
    0 video
  • Cấp độ
  • Danh mục
    Đại học

Khóa học này khám phá bí mật của cuộc sống thông qua những kiến thức cơ bản của hóa sinh, di truyền học, sinh học phân tử, tái tổ hợp DNA, khoa học về gen và y học lâm sàng.

Khóa học này khám phá bí mật của cuộc sống thông qua những kiến thức cơ bản của hóa sinh, di truyền học, sinh học phân tử, tái tổ hợp DNA, khoa học về gen và y học lâm sàng.

Đây là khóa học nhập môn ngành sinh học do giáo sư Eric Lander giảng dạy (MITx-7.00x). Ông là một trong những nhà lãnh đạo của Dự án giải mã bộ gen người.Nội dung của khóa học gồm những chủ đề được dạy trong các khóa nhập môn sinh học tại MIT và các nơi khác nhau trên thế giới

Giảng viên và trợ giảng của khóa học là các giáo sư của Viện công nghệ Massachusetts (MIT): Eric S. Lander, Graham Walker, Michelle Mischke, Brian White, Mary Ellen Wiltrout.

Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm: GiapSchool.


Nội dung Học phần

Bài 1 : WEEK'S INTRODUCTION ( WEEK 1)
Bài 1 : WEEK'S INTRODUCTION ( WEEK 1) Xem
Bài 1: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 2 : MEDICAL REVOLUTIONS IN BIOLOGY
Bài 2 : MEDICAL REVOLUTIONS IN BIOLOGY Xem
Bài 2: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 3 : BIOLOGICAL APPLICATIONS IN FORENSICS, HISTORY, AND AGRICULTURE
Bài 3 : BIOLOGICAL APPLICATIONS IN FORENSICS, HISTORY, AND AGRICULTURE Xem
Bài 3: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 4 : THE DIVERSITY OF LIFE
Bài 4 : THE DIVERSITY OF LIFE Xem
Bài 4: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 5 : AN OVERVIEW OF EVOLUTION AND A COMPARISON OF PROKARYOTIC AND EUKARYOTIC CELLS
Bài 5 : AN OVERVIEW OF EVOLUTION AND A COMPARISON OF PROKARYOTIC AND EUKARYOTIC CELLS Xem
Bài 5: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 6 : THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND INTELLECTUAL FRAMEWORK OF BIOLOGY
Bài 6 : THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND INTELLECTUAL FRAMEWORK OF BIOLOGY Xem
Bài 6: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 7 : FRACTIONATING LIFE
Bài 7 : FRACTIONATING LIFE Xem
Bài 7: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 8 : MOLECULAR COMPOSITION OF CELLS
Bài 8 : MOLECULAR COMPOSITION OF CELLS Xem
Bài 8: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 9 : COVALENT BONDS
Bài 9 : COVALENT BONDS Xem
Bài 9: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 10 : NON-COVALENT BONDS
Bài 10 : NON-COVALENT BONDS Xem
Bài 10: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 11 : LIPIDS AND PHOSPHOLIPIDS
Bài 11 : LIPIDS AND PHOSPHOLIPIDS Xem
Bài 11: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 12 : HIGH ENERGY MOLECULES: ATP AND CARBOHYDRATES
Bài 12 : HIGH ENERGY MOLECULES: ATP AND CARBOHYDRATES Xem
Bài 12: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 13 : READING CHEMICAL STRUCTURES
Bài 13 : READING CHEMICAL STRUCTURES Xem
Bài 13: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 14 : POLARITY OF MOLECULES
Bài 14 : POLARITY OF MOLECULES Xem
Bài 14: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 15 : INTERMOLECULAR BONDING
Bài 15 : INTERMOLECULAR BONDING Xem
Bài 15: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 16 : HOW TO USE THE MOLECULE EDITOR
Bài 16 : HOW TO USE THE MOLECULE EDITOR Xem
Bài 16: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 17 : WEEK'S INTRODUCTION ( Week 2 )
Bài 17 : WEEK'S INTRODUCTION ( Week 2 ) Xem
Bài 17: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 18 : AMAZING PROTEINS: PRIMARY STRUCTURE
Bài 18 : AMAZING PROTEINS: PRIMARY STRUCTURE Xem
Bài 18: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 19 : MEET THE AMINO ACIDS
Bài 19 : MEET THE AMINO ACIDS Xem
Bài 19: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 20 : AMAZING PROTEINS: SECONDARY STRUCTURE
Bài 20 : AMAZING PROTEINS: SECONDARY STRUCTURE Xem
Bài 20: Bài tập trắc nghiệm Xem
Bài 21 : AMAZING PROTEINS: TERTIARY AND QUATERNARY STRUCTURE
Bài 21 : AMAZING PROTEINS: TERTIARY AND QUATERNARY STRUCTURE Xem
Bài 21: Bài tập trắc nghiệm Xem

Hồ sơ Giảng viên

GiapSchool

Giảng viên có 4 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
0918 776 134
Email Giáo vụ:
support@cohota.com